Uw-boekhouder.nl

Samen met anderen uw doel bereiken?
Heeft u een wens of doel en wilt u met anderen samenwerken om dit te bereiken? Bijvoorbeeld om uw winkelgebied te verbeteren, samen te sporten of muziek te maken? Dan kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm. 
 
 
Organisatie van een vereniging
 • Een vereniging heeft minstens 2 leden.
 • De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering.
 • De leden hebben in principe allemaal 1 stem op de ledenvergadering.
 • De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit leden bestaat.
 • Een bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
 
Soorten vereniging

Er zijn 2 soorten verenigingen:

1. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan bent u als bestuurder in principe niet met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U richt deze vereniging op met een akte van de notaris. In deze akte staan de statuten. Hierin staan in ieder geval:
 • naam en vestigingsplaats
 • doel (het maken van winst om onder de leden te verdelen kan geen doel zijn)
 • verplichtingen van de leden
 • wijze waarop de algemene vergadering bijeen wordt geroepen
 • regels voor benoeming en ontslag bestuurders
 • bestemming van het overschot na ontbinding

Ook als u de statuten wilt wijzigen, moet u langs de notaris. Naast statuten hebben veel verenigingen een huishoudelijk reglement, waarin de praktische zaken zijn geregeld. Hiervoor heeft u geen notaris nodig. Een vereniging met rechtsbevoegdheid moet zich inschrijven in het Handelsregister. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft dezelfde rechten en plichten als een burger. Een dergelijke vereniging kan registergoederen op naam krijgen, erven en bijvoorbeeld leningen aangaan. Subsidie verstrekkende instanties eisen vaak dat er sprake moet zijn van volledige rechtsbevoegdheid.

 

2. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
Als u uw vereniging niet via de notaris opricht, dan hebt u een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. U bent als bestuurder met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister. De vereniging kan niets erven en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.
 
 
Inschrijving Handelsregister
Heeft uw vereniging volledige rechtsbevoegdheid? Dan is inschrijving in het Handelsregister verplicht. U bent persoonlijk aansprakelijk zolang u dit niet heeft gedaan. Meestal verzorgt de notaris de inschrijving, maar vraag hier wel bevestiging van. Geef bestuurswisselingen binnen 8 dagen door aan de KvK. Afgetreden bestuurders die nog in het Handelsregister staan, lopen het risico aansprakelijk te worden gesteld.